BIP

Rejestry, ewidencje, archiwa

Zgodnie z Instrukcją określającą sposób zarządzania i formy zabezpieczeń danych osobowych w szkole utworzono następujące zbiory danych osobowych:

Zbiór nr 1   –   Księga druków ścisłego zarachowania.

Zbiór nr 2   –   Akta osobowe pracowników.

Zbiór nr 3   –   Ewidencja zwolnień lekarskich pracowników.

Zbiór nr 4   –   Księga zastępstw nauczycieli.

Zbiór nr 5   -    Protokoły Rady Pedagogicznej.

Zbiór nr 6   –   Księga Uchwał Rady Pedagogicznej

Zbiór nr 7   –   Ewidencja  urlopów  pracowników niepedagogicznych.

Zbiór nr 8   -    Ewidencja osób korzystających z księgozbioru bibliotecznego.

Zbiór nr 9   –   Ewidencja legitymacji pracowniczych.

Zbiór nr 10   – Ewidencja legitymacji ubezpieczeniowych

Zbiór nr 11 –   Ewidencja wydawanej pracownikom odzieży ochronnej.

Zbiór nr 12 -    Rejestr delegacji służbowych.

Zbiór nr 13 –   Ewidencja osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych.

Zbiór nr 14  -   Ewidencja osób korzystających ze świadczeń Funduszu Socjalnego.

Zbiór nr 15  -   Listy płac pracowników.

Zbiór nr 16  -   Księga uczniów.

Zbiór nr 17  -   Dzienniki lekcyjne i pozalekcyjne.

Zbiór nr 17a –  Dziennik elektroniczny

Zbiór nr 18 –    Dokumentacja pedagoga szkolnego.

Zbiór nr 19 –    Opinie i orzeczenia Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej oraz innych

                         instytucji

Zbiór nr 20 –   Arkusze ocen uczniów.

Zbiór nr 21  -   Protokoły  egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzianów.

Zbiór nr 22  -   Ewidencja wydanych legitymacji szkolnych.

Zbiór nr 23 –   Ewidencja wydanych świadectw ukończenia szkoły.

Zbiór nr 24  -   Ewidencja duplikatów świadectw ukończenia szkoły.

Zbiór nr 25  –  Ewidencja uczniów i nauczycieli – zbiór elektroniczny „Sekretariat szkoły”.

Zbiór nr 26  –  Dokumentacja zdrowotna uczniów.

Zbiór nr 27  –  Zwolnienia lekarskie uczniów z wychowania fizycznego.

Zbiór nr 28  –  Rejestr wypadków uczniów.

Zbiór nr 29   -  Zbiór upoważnień.

Zbiór nr 30  -   Archiwum (akta osobowe pracowników, listy płac, księgi arkuszy ocen, dzienniki lekcyjne).

Zbiór nr 31 -    Arkusz organizacji szkoły.

Zbiór nr 32 -    Akta osobowe pracowników.

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2017-12-15 16:14:41 Zmiana publikacji Małgorzata Bartosik
2 2017-09-17 18:19:45 Zmiana publikacji Małgorzata Bartosik
3 2017-09-17 18:18:51 Zmiana publikacji Małgorzata Bartosik


stronę wyświetlono 2592 razy Artykuł wyświetlony 2592 razy
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Placówki Oświatowej. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.