BIP

Informacje o jednostce

I Liceum Ogólnokształcące im. Leona Kruczkowskiego w Tychach posiada certyfikaty ŚLĄSKA SZKOŁA JAKOŚCI, SZKOŁA ODKRYWCÓW TALENTÓW, BEZPIECZNA SZKOŁA I INNOWACYJNA SZKOŁA.
W 2008 roku szkoła podpisała porozumienie o współpracy naukowo-dydaktycznej z  Uniwersytetem Śląskim, zaś w 2021 roku 
ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym.

Najważniejszymi celami, jakie stawia sobie szkoła, są:

 • Zapewnienie uczniom właściwego rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i społecznego, uwrażliwienie na najważniejsze wartości ludzkiego życia,
 • jak najlepsze przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego i dalszego kształcenia,
 • rozwijanie działań wychowawczych, zapobieganie przemocy i agresji,
 • wychowanie ku wartościom,
 • prowadzenie profilaktyki prozdrowotnej, dbałość o bezpieczeństwo uczniów i pracowników szkoły,
 • rozwijanie bazy dydaktycznej,
 • prawidłowe funkcjonowanie w środowisku lokalnym i dbałość o dobry wizerunek.
Wielokrotnie liceum uhonorowane zostało Srebrną, a w  2019 i 2020 roku Złotą Tarczą Fundacji Edukacyjnej Perspektywy. 

Szkoła zapewnia bardzo dobre przygotowanie do matury na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

Nauczaniem i wychowaniem zajmuje się kadra posiadająca pełne kwalifikacje, zgodne z nauczanym przedmiotem, oraz doświadczenie w pracy pedagogicznej. Większość nauczycieli ma uprawnienia egzaminatorów Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w zakresie egzaminu maturalnego. Wśród nich są również przewodniczący zewnętrznych zespołów egzaminacyjnych poprawiających prace maturalne oraz konstruktorzy i recenzenci zadań maturalnych.

Najlepszym potwierdzeniem efektów pracy pedagogicznej są wyniki matury.
Zdawalność matury od  roku 2008 wynosi przeszło 98%, a w roku 2010, 2011 i 2017 wyniosła 100%

Zdecydowana większość maturzystów Kruczka na egzaminie pisemnym wybiera kilka przedmiotów dodatkowych zdawanych na poziomie rozszerzonym. Uzyskane przez nich wyniki na znormalizowanej skali staninowej mieszczą się w przedziałach: wyżej średni, wysoki, bardzo wysoki i najwyższy.

W 2017 roku jedna z uczennic została laureatką programu Matura na 100% i znalazła się wśród 25 najlepszych maturzystów w Polsce wybranych spośród 258 030 osób.

W roku szkolnym 2020/2021 po raz kolejny matematyka była przedmiotem obowiązkowo zdawanym na egzaminie maturalnym. Uczniowie I LO w Tychach zdali obowiązkowy egzamin maturalny z matematyki, uzyskując średni wynik 82%. Wielu z nich wybrało dodatkowo ten przedmiot na poziomie rozszerzonym, a wysokie wyniki egzaminu maturalnego pozwoliły im dostać się na wymarzone kierunki studiów.


Wysokie wyniki nauczania są również rezultatem wdrażanych w szkole innowacji pedagogicznych oraz rozwiązań organizacyjnych umożliwiających uczniom wybór przedmiotów rozszerzonych. 
W roku szkolnym 2020/2021 innowacjami pedagogicznymi objętych było 13 na 18 oddziałów.

Szkoła dysponuje bardzo dobrą bazą lokalową i dydaktyczną, z pracowniami oraz laboratoriami wyposażonymi w nowoczesny sprzęt i pomoce naukowe, w tym sprzęt multimedialny. Posiada pracownię komputerową, bibliotekę z czytelnią, dwie sale gimnastyczne, siłownię, salę fitness oraz dwa boiska sportowe i boisko do street workoutu. Część szkolnych obiektów sportowych powstała dzięki środkom pozyskanym z budżetu obywatelskiego.

Uczniowie biorą udział w zajęciach proponowanych w ramach naukowych i sportowych kół zainteresowań, konsultacjach ze wszystkich przedmiotów maturalnych oraz dodatkowo w proponowanych przez szkołę:

 • warsztatach oraz konferencjach, w tym międzynarodowych, organizowanych przez Śląskie Międzywydziałowe Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego,
 • wideokonferencjach z pracownikami CERN,
 • warsztatach ekologicznych organizowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Jurajskim Parku Krajobrazowym,
 • projekcie Akademii Młodych Biologów LYKEION organizowanym przez Pałac Młodzieży w Katowicach we współpracy z Uniwersytetem Śląskim,
 • wykładach pracowników naukowych Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu,
 • obozie przyrodniczym Środowisko przyrodnicze Beskidu Żywieckiego, podczas którego zajęcia prowadzą nauczyciel biologii I LO wraz z pracownikami naukowymi Polskiej Akademii Nauk oraz Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego,
 • wykładach i warsztatach prowadzonych przez pracowników różnych wydziałów Uniwersytetu Śląskiego, Politechniki Śląskiej, Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach i innych uczelni. 

Uczniowie szczególnie zainteresowani rozwijaniem swoich zdolności językowych uczestniczą w zajęciach Szkolnego Klubu Europejskiego.  

Tradycją szkoły jest organizacja obozów naukowych i językowych, wymian międzynarodowych, m.in. w ramach programów Erasmus+, Młodzież w Działaniu oraz Polsko-Niemieckiej i Niemiecko-Francuskiej Współpracy Młodzieży. Co roku trzy grupy uczniów uczestniczą w wyjeździe do Berlina. W latach 2002-2019 zrealizowaliśmy blisko 50 wymian.

Jednym z atutów I Liceum Ogólnokształcącego im. Leona Kruczkowskiego w Tychach jest  wysoki  poziom nauczania języków obcych: angielskiego, niemieckiego, francuskiego i włoskiego. Od kilku lat prowadzone jest również nauczanie w oddziałach z innowacją pedagogiczną z języka angielskiego, która pozwala uczniom na swobodne przystąpienie do egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym. Szkoła  uczestniczy w licznych krajowych i międzynarodowych projektach edukacyjnych, współpracuje ze szkołami partnerskimi w wielu krajach europejskich, m.in. w Niemczech, Francji, Włoszech, Rumunii, Grecji, Litwie, Łotwie. Kadra pedagogiczna posiada wysokie kwalifikacje uznane przez IB. 

Uczniowie szczególnie zainteresowani naukami ścisłymi uczestniczą w organizowanym od lat obozie naukowym w Szwajcarii, którego głównym punktem programowym jest zwiedzanie laboratoriów CERN-u.

Czterokrotnie uczniowie I LO w Tychach uczestniczyli w Euroscoli w Strasburgu. Była to główna nagroda w konkursie zorganizowanym przez Parlament Europejski.

Ważnym czynnikiem integracyjnym są klasowe wycieczki turystyczne organizowane w różnych regionach Polski.

Uczniowie mają możliwość kształtowania wizerunku szkoły poprzez działalność w Radzie Młodzieżowej oraz wyrażania swoich poglądów na łamach szkolnej gazety Verte.

Chętni mogą zaangażować się w działalność klubu wolontariusza. W 2018 roku z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych szkolni wolontariusze zorganizowali po raz kolejny sympozjum Oblicza wolontariatu, podczas którego prezentowano, w jaki sposób można pomóc osobom niepełnosprawnym.


Szkolnym imprezom towarzyszą wykłady pracowników naukowych uczelni i różnych instytutów badawczych. W roku 2008 liceum podpisało porozumienie o współpracy dydaktycznej z Uniwersytetem Śląskim. Ożywiona współpraca z uczelnią dotyczy wszystkich kierunków nauczania. We współpracy z uczelnią co roku zorganizowany jest Kruczkowski Festiwal Nauki.

Popularyzacji wiedzy o regionie służą organizowane również co roku Dni Śląskie. Miłośnicy literatury polskiej i obcej mogą wykazać się wiedzą i erudycją podczas Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego i Dnia Języków Obcych. Tym naukowym imprezom towarzyszą humor i dobra zabawa.

W szkole nie zapominamy o działalności kulturalnej. Tradycją są wyjazdy do krakowskich i śląskich teatrów. Uczniowie cyklicznie uczestniczą w koncertach Filharmonii Śląskiej, spotkaniach z artystami, ludźmi kultury i sztuki. Kilkakrotnie w ciągu każdego roku szkolnego w Szkolnej Galerii Malarstwa i Grafiki odbywają się wernisaże znanych artystów oraz wystawy prac uczniów.

Uczniowie mogą rozwijać swoje zdolności również podczas zajęć tanecznych prowadzonych przez profesjonalnego instruktora oraz zajęć plastycznych prowadzonych przez artystę plastyka.

Ogromnym wsparciem dla działań szkoły jest pomoc Rady Rodziców. Dzięki środkom finansowym zebranym przez to gremium uczniowie Kruczka mogą korzystać z szafek, a sala gimnastyczna została wyposażona w nowoczesne nagłośnienie. Również wyposażenie siłowni szkolnej, sali fitness, pracowni chemicznej i centrum multimedialnego zostało zakupione z funduszy Rady Rodziców.

Uczniowie liceum z sukcesami uczestniczą w olimpiadach, konkursach przedmiotowych oraz zawodach sportowych. W latach 2012–2021 28 uczniów zostało laureatami i finalistami ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych:

 • Ogólnopolska Olimpiada Języka Niemieckiego dwóch finalistów, laureat,
 • Olimpiada Wiedzy o Gospodarce dwóch laureatów (I i VIII miejsce w kraju) i finalista,
 • Olimpiada Chemiczna – laureat, trzech finalistów oraz nagroda specjalna PAN za najlepiej w Polsce rozwiązane zadania olimpijskie w dziedzinie chemii organicznej,
 • Olimpiada Fizyczna finalista
 • Olimpiada o Diamentowy Index AGH w dziedzinie chemii laureat (II miejsce w Polsce), w dziedzinie matematyki  sześciu laureatów oraz pięciu finalistów, w dziedzinie fizyki  dwóch laureatów  oraz czterech finalistów,
 • Olimpiada Wiedzy o Górnym Śląsku pięciu laureatów, czterech finalistów,
 • Olimpiada Biologiczna  - trzech finalistów,
 • Olimpiada Języka Hiszpańskiego finalista,
 • Olimpiada Teologii Katolickiej laureat (8 miejsce w Polsce),
 • Olimpiada Języka Francuskiego  finalista,
 • Olimpiada Filozoficzna dwóch finalistów,
 • Olimpiada Historyczna laureat i finalista,
 • Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym – laureat,
 • Olimpiada Wiedzy o Żywności i Żywieniu dwóch finalistów,
 • Olimpiada Wiedzy o III RP – finalista,
 • Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Historycznej – laureat,
 • Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie – laureat,
 • Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej „Gwiezdny Krąg" – laureat,
 • Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności - finalista.

 

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2021-09-22 06:19:05 Zmiana publikacji Bartosik Małgorzata
2 2021-09-22 05:48:43 Zmiana publikacji Bartosik Małgorzata
3 2019-11-20 20:35:34 Zmiana publikacji Małgorzata Bartosik


stronę wyświetlono 45444 razy Artykuł wyświetlony 45444 razy
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Placówki Oświatowej. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.