BIP

Informacje o jednostce

wersja archiwalna, tutaj dostępna jest wersja aktualna

I Liceum Ogólnokształcące im. Leona Kruczkowskiego w Tychach posiada certyfikaty ŚLĄSKA SZKOŁA JAKOŚCI, SZKOŁA ODKRYWCÓW TALENTÓW, BEZPIECZNA SZKOŁA I INNOWACYJNA SZKOŁA.
W 2008 roku szkoła podpisała porozumienie o współpracy naukowo-dydaktycznej z  Uniwersytetem Śląskim.

Najważniejszymi celami, jakie stawia sobie szkoła, są:

 • Zapewnienie uczniom właściwego rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i społecznego, uwrażliwienie na najważniejsze wartości ludzkiego życia,
 • jak najlepsze przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego i dalszego kształcenia,
 • rozwijanie działań wychowawczych, zapobieganie przemocy i agresji,
 • wychowanie ku wartościom,
 • prowadzenie profilaktyki prozdrowotnej, dbałość o bezpieczeństwo uczniów i pracowników szkoły,
 • rozwijanie bazy dydaktycznej,
 • prawidłowe funkcjonowanie w środowisku lokalnym i dbałość o dobry wizerunek.
W roku 2019 po raz kolejny liceum znalazło się w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY. Ranking ten już po raz dwudziesty pierwszy został opublikowany przez Fundację Edukacyjną Perspektywy. Decyzją kapituły ustalone zostały następujące kryteria Ogólnopolskiego Rankingu Liceów 2019: sukcesy w olimpiadach 30%, matura - przedmioty obowiązkowe 25%, matura - przedmioty dodatkowe 45%. Kruczek znalazł się wśród najlepszych polskich liceów i otrzymał złotą tarczę. Tym samym zajął dziesiąte miejsce w województwie śląskim.

Szkoła zapewnia bardzo dobre przygotowanie do matury na poziomie podstawowym i rozszerzonym.


Nauczaniem i wychowaniem zajmuje się kadra posiadająca pełne kwalifikacje, zgodne z nauczanym przedmiotem, oraz doświadczenie w pracy pedagogicznej. Większość nauczycieli ma uprawnienia egzaminatorów Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w zakresie egzaminu maturalnego. Wśród nich są również przewodniczący zewnętrznych zespołów egzaminacyjnych poprawiających prace maturalne oraz konstruktorzy i recenzenci zadań maturalnych.

Najlepszym potwierdzeniem efektów pracy pedagogicznej są wyniki matury.
Zdawalność matury od  roku 2008 wynosi przeszło 98%, a w roku 2010, 2011 i 2017 wyniosła 100%.

Zdecydowana większość maturzystów Kruczka na egzaminie pisemnym wybiera kilka przedmiotów dodatkowych zdawanych na poziomie rozszerzonym. Uzyskane przez nich wyniki na znormalizowanej skali staninowej mieszczą się w przedziałach: wyżej średni, wysoki, bardzo wysoki i najwyższy.

W roku szkolnym 2018/2019 po raz kolejny matematyka była przedmiotem obowiązkowo zdawanym na egzaminie maturalnym. Uczniowie I LO w Tychach zdali obowiązkowy egzamin maturalny z matematyki, uzyskując średni wynik 84%. Wielu z nich wybrało dodatkowo ten przedmiot na poziomie rozszerzonym, a wysokie wyniki egzaminu maturalnego pozwoliły im dostać się na wymarzone kierunki studiów.


Wysokie wyniki nauczania są również rezultatem wdrażanych w szkole innowacji pedagogicznych oraz rozwiązań organizacyjnych umożliwiających uczniom wybór przedmiotów rozszerzonych.


Szkoła dysponuje pracowniami przedmiotowymi, m.in. chemiczną, fizyczną, geograficzną i biologiczną – wyposażonymi w najnowsze pomoce dydaktyczne, zakupione m.in. ze środków Unii Europejskiej, oraz sprzęt multimedialny. Oprócz tego uczniowie mają do dyspozycji bibliotekę i czytelnię oraz Szkolną Galerię Malarstwa i Grafiki.


Zmodernizowana pracownia chemiczna pozwala uczniom na samodzielne wykonywanie doświadczeń. Zakupione dzięki pomocy finansowej rady rodziców stoły laboratoryjne umożliwiają uczniom uczestniczenie w zajęciach w zupełnie nowej formie.


Szkolne zajęcia sportowe odbywają się w dwóch salach gimnastycznych, siłowni, sali fitness oraz na dwóch nowoczesnych boiskach sportowych. Jedno z nich zostało wybudowane dzięki środkom pozyskanym z budżetu partycypacyjnego.


Uczniowie biorą udział w zajęciach proponowanych w ramach naukowych i sportowych kół zainteresowań, konsultacjach ze wszystkich przedmiotów maturalnych oraz dodatkowo w proponowanych przez szkołę:

 • warsztatach oraz konferencjach, w tym międzynarodowych, organizowanych przez Śląskie Międzywydziałowe Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego,
 • wideokonferencjach z pracownikami CERN,
 • warsztatach ekologicznych organizowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Jurajskim Parku Krajobrazowym,
 • projekcie Akademii Młodych Biologów LYKEION organizowanym przez Pałac Młodzieży w Katowicach we współpracy z Uniwersytetem Śląskim,
 • wykładach pracowników naukowych Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu,
 • obozie przyrodniczym Środowisko przyrodnicze Beskidu Żywieckiego, podczas którego zajęcia prowadzą nauczyciel biologii I LO wraz z pracownikami naukowymi Polskiej Akademii Nauk oraz Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego,
 • wykładach i warsztatach prowadzonych przez pracowników różnych wydziałów Uniwersytetu Śląskiego, Politechniki Śląskiej, Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach i innych uczelni.

 

Uczniowie szczególnie zainteresowani rozwijaniem swoich zdolności językowych uczestniczą w zajęciach Szkolnego Klubu Europejskiego.  


Szkoła bierze udział w projektach organizowanych przez Komitet Narodowy AIESEC Polska. Dzięki nim uczniowie mogą uczestniczyć w serii warsztatów kulturowych prowadzonych przez zagranicznych anglojęzycznych studentów.


Tradycją szkoły jest organizacja obozów naukowych i językowych, wymian międzynarodowych, m.in. w ramach programów Comenius, Erasmus+, Młodzież w Działaniu oraz Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Co roku trzy grupy uczniów uczestniczą w wyjeździe do Berlina. W latach 2002-2019 zrealizowaliśmy blisko 50 wymian. Dzięki projektom Tolerancja w międzykulturowej Europie XXI wieku, Różne kultury na europejskiej scenie,  Film – szerokie horyzonty oraz realizowanym obecnie aż dwóm projektom w ramach programu Erasmus+ uczniowie Kruczka odwiedzili m.in. Turcję, Włochy, Bułgarię, Rumunię, Finlandię, Grecję, Niemcy i Łotwę.


Uczniowie szczególnie zainteresowani naukami ścisłymi uczestniczą w organizowanym od lat obozie naukowym w Szwajcarii, którego głównym punktem programowym jest zwiedzanie laboratoriów CERN-u.


Czterokrotnie uczniowie I LO w Tychach uczestniczyli w Euroscoli w Strasburgu. Była to główna nagroda w konkursie zorganizowanym przez Parlament Europejski.


Ważnym czynnikiem integracyjnym są klasowe wycieczki turystyczne organizowane w różnych regionach Polski.


Uczniowie mają możliwość kształtowania wizerunku szkoły poprzez działalność w radzie młodzieżowej oraz wyrażania swoich poglądów na łamach szkolnej gazety Verte.


Chętni mogą zaangażować się w działalność klubu wolontariusza. W 2018 roku z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych szkolni wolontariusze zorganizowali po raz kolejny sympozjum Oblicza wolontariatu, podczas którego prezentowano, w jaki sposób można pomóc osobom niepełnosprawnym.


Szkolnym imprezom towarzyszą wykłady pracowników naukowych uczelni i różnych instytutów badawczych. W roku 2008 liceum podpisało porozumienie o współpracy dydaktycznej z Uniwersytetem Śląskim. Ożywiona współpraca z uczelnią dotyczy wszystkich kierunków nauczania. We współpracy z uczelnią w grudniu 2018 roku zorganizowano kolejny Kruczkowski Festiwal Nauki.


W 2019 roku po raz kolejny w szkole odbyły się Targi Edukacyjne z udziałem uczelni wyższych. W edycji targów pod nazwą Edukacja-Praca-Kariera uczestniczyli przedstawiciele uczelni wyższych z województwa śląskiego i małopolskiego.


Popularyzacji wiedzy o regionie służą organizowane również co roku Dni Śląskie. Miłośnicy literatury polskiej i obcej mogą wykazać się wiedzą i erudycją podczas Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego i Dnia Szekspira. Tym naukowym imprezom towarzyszą humor i dobra zabawa.


W szkole nie zapominamy o działalności kulturalnej. Tradycją są wyjazdy do krakowskich i śląskich teatrów. Uczniowie cyklicznie uczestniczą w koncertach Filharmonii Śląskiej, spotkaniach z artystami, ludźmi kultury i sztuki. Kilkakrotnie w ciągu każdego roku szkolnego w Szkolnej Galerii Malarstwa i Grafiki odbywają się wernisaże znanych artystów oraz wystawy prac uczniów.


Uczniowie mogą rozwijać swoje zdolności również podczas zajęć tanecznych prowadzonych przez profesjonalnego instruktora oraz zajęć plastycznych prowadzonych przez artystę plastyka.


Ogromnym wsparciem dla działań szkoły jest pomoc rady rodziców. Dzięki środkom finansowym zebranym przez to gremium uczniowie Kruczka mogą korzystać z szafek, a sala gimnastyczna została wyposażona w nowoczesne nagłośnienie. Również wyposażenie siłowni szkolnej, sali fitness, pracowni chemicznej i centrum multimedialnego zostało zakupione z funduszy rady rodziców.


Uczniowie liceum z sukcesami uczestniczą w olimpiadach, konkursach przedmiotowych oraz zawodach sportowych.
W latach 2012–2019 25 uczniów zostało laureatami i finalistami ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych:

 • Ogólnopolska Olimpiada Języka Niemieckiego dwóch finalistów, laureat,
 • Olimpiada Wiedzy o Gospodarce dwóch laureatów (I i VIII miejsce w kraju) i finalista,
 • Olimpiada Chemiczna – laureat, dwóch finalistów z wyróżnieniem oraz nagroda specjalna PAN za najlepiej w Polsce rozwiązane zadania olimpijskie w dziedzinie chemii organicznej,
 • Olimpiada Fizyczna finalista
 • Olimpiada o Diamentowy Index AGH w dziedzinie chemii laureat (II miejsce w Polsce), w dziedzinie matematyki laureatka oraz czterech finalistów, w dziedzinie fizyki laureat oraz czterech finalistów,
 • Olimpiada Wiedzy o Górnym Śląsku czterech laureatów, czterech finalistów,
 • Olimpiada Biologiczna  - finalista,
 • Olimpiada Języka Hiszpańskiego finalista,
 • Olimpiada Teologii Katolickiej laureat (8 miejsce w Polsce),
 • Olimpiada Języka Francuskiego  finalista,
 • Olimpiada Filozoficzna dwóch finalistów,
 • Olimpiada Historyczna laureat i finalista,
 • Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym – laureat,
 • Olimpiada Wiedzy o Żywności i Żywieniu dwóch finalistów,
 • Olimpiada Wiedzy o III RP – finalista,
 • Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Historycznej – laureat,
 • Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie – laureat,
 • Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej „Gwiezdny Krąg" – laureat,
 • Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności - finalista.

 

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2021-09-22 06:19:05 Zmiana publikacji Bartosik Małgorzata
2 2021-09-22 05:48:43 Zmiana publikacji Bartosik Małgorzata
3 2019-11-20 20:35:34 Zmiana publikacji Małgorzata Bartosik
4 2019-11-20 20:35:33 Zmiana publikacji Małgorzata Bartosik
5 2019-11-20 20:33:51 Zmiana publikacji Małgorzata Bartosik
6 2019-11-20 20:28:18 Zmiana publikacji Małgorzata Bartosik
7 2017-12-15 16:16:45 Zmiana publikacji Małgorzata Bartosik
8 2017-12-15 16:15:43 Zmiana publikacji Małgorzata Bartosik
9 2017-09-13 20:45:13 Zmiana publikacji Małgorzata Bartosik
10 2017-09-13 20:44:05 Zmiana publikacji Małgorzata Bartosik
11 2017-09-13 20:42:33 Zmiana publikacji Małgorzata Bartosik
12 2017-09-13 20:39:44 Zmiana publikacji Małgorzata Bartosik
13 2017-09-13 20:38:20 Zmiana publikacji Małgorzata Bartosik
14 2016-11-02 10:12:35 Zmiana publikacji Małgorzata Bartosik
15 2016-11-02 10:12:32 Zmiana publikacji Małgorzata Bartosik
16 2016-10-29 18:20:29 Zmiana publikacji Małgorzata Bartosik
17 2016-10-29 18:19:05 Zmiana publikacji Małgorzata Bartosik
18 2016-10-29 18:18:19 Zmiana publikacji Małgorzata Bartosik
19 2016-10-29 18:16:37 Zmiana publikacji Małgorzata Bartosik
20 2016-10-29 18:11:16 Zmiana publikacji Małgorzata Bartosik
21 2016-10-29 18:08:48 Zmiana publikacji Małgorzata Bartosik
22 2016-10-29 18:07:45 Zmiana publikacji Małgorzata Bartosik
23 2016-10-29 18:06:12 Zmiana publikacji Małgorzata Bartosik
24 2016-10-29 18:05:34 Zmiana publikacji Małgorzata Bartosik
25 2016-10-29 18:04:48 Zmiana publikacji Małgorzata Bartosik
26 2016-10-29 18:03:40 Zmiana publikacji Małgorzata Bartosik
27 2016-10-29 18:02:46 Zmiana publikacji Małgorzata Bartosik
28 2016-02-03 05:42:34 Zmiana publikacji Małgorzata Bartosik
29 2015-09-09 20:34:30 Zmiana publikacji Małgorzata Bartosik
30 2015-09-07 22:48:11 Zmiana publikacji Małgorzata Bartosik
31 2015-04-07 14:02:53 Zmiana publikacji Małgorzata Bartosik
32 2015-04-07 14:00:59 Zmiana publikacji Małgorzata Bartosik
33 2015-04-07 13:58:33 Zmiana publikacji Małgorzata Bartosik
34 2015-03-02 11:10:54 Zmiana publikacji przedszkole21
35 2014-10-19 17:33:41 Zmiana publikacji Małgorzata Bartosik
36 2014-08-10 23:01:20 Zmiana publikacji Małgorzata Bartosik
37 2014-08-10 22:55:22 Zmiana publikacji Małgorzata Bartosik
38 2013-03-22 16:22:19 Zmiana publikacji Małgorzata Bartosik
39 2013-03-22 16:20:21 Zmiana publikacji Małgorzata Bartosik
40 2013-03-22 16:15:43 Zmiana publikacji Małgorzata Bartosik
41 2012-09-28 13:12:18 Zmiana publikacji Małgorzata Bartosik
42 2012-06-14 22:20:39 Zmiana publikacji Małgorzata Bartosik
43 2012-06-08 12:13:41 Zmiana publikacji Małgorzata Bartosik
44 2012-06-08 10:59:40 Zmiana publikacji Małgorzata Bartosik


stronę wyświetlono 148 razy Artykuł wyświetlony 148 razy
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Placówki Oświatowej. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.