BIP

Informacje o jednostce

I Liceum Ogólnokształcące im. Leona Kruczkowskiego
43-100 Tychy, ul. Korczaka 6

tel. 32 227 36 34
e-mail: 1lo@oswiata.tychy.pl
www.kruczek.edu.pl

I Liceum Ogólnokształcące im. Leona Kruczkowskiego w Tychach posiada certyfikaty ŚLĄSKA SZKOŁA JAKOŚCI, SZKOŁA ODKRYWCÓW TALENTÓW, BEZPIECZNA  I INNOWACYJNA SZKOŁA. W 2008 roku szkoła podpisała porozumienie o współpracy naukowo-dydaktycznej z  Uniwersytetem Śląskim.


W roku 2017 po raz kolejny liceum – jako jedyne w Tychach – znalazło się w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY. Ranking ten już po raz dziewiętnasty został opublikowany przez Fundację Edukacyjną Perspektywy. Decyzją kapituły ustalone zostały następujące kryteria Ogólnopolskiego Rankingu Liceów 2017: sukcesy w olimpiadach 30%, matura - przedmioty obowiązkowe 25%, matura - przedmioty dodatkowe 45%. Kruczek znalazł się wśród 500 najlepszych polskich liceów. W województwie śląskim ma 14. lokatę i po raz czwarty otrzymał srebrną tarczę.

Szkoła zapewnia bardzo dobre przygotowanie do matury na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

Nauczaniem i wychowaniem zajmuje się kadra posiadająca pełne kwalifikacje, zgodne z nauczanym przedmiotem oraz doświadczenie w pracy pedagogicznej. 26 nauczycieli uzyskało stopień nauczyciela dyplomowanego. Większość z nich ma uprawnienia egzaminatorów Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w zakresie egzaminu maturalnego. Wśród nich są również przewodniczący zewnętrznych zespołów egzaminacyjnych poprawiających prace maturalne, którzy stale współpracuję z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Jaworznie.

Najlepszym potwierdzeniem efektów pracy pedagogicznej są wyniki matury.
Zdawalność matury od  roku 2008 wynosi przeszło 98 % a w roku 2010, 2011 i 2017 (!) wyniosła 100%.

W roku szkolnym 2016/2017 po raz kolejny matematyka była przedmiotem obowiązkowo zdawanym na egzaminie maturalnym. Uczniowie I LO w Tychach zdali obowiązkowy egzamin maturalny z matematyki uzyskując średni wynik 81% co jest o 28 punktów procentowych wyższym wynikiem niż średni wynik na Śląsku. Wielu uczniów wybrało dodatkowo matematyję na poziomie rozszerzonym, a wysokie wyniki egzaminu maturalnego pozwoliły im dostać się na wymarzone kierunki studiów.

Zdecydowana większość maturzystów Kruczka na egzaminie pisemnym wybiera kilka przedmiotów dodatkowych zdawanych na poziomie rozszerzonym. Uzyskane przez nich wyniki na znormalizowanej skali staninowej mieszczą się w przedziałach: wyżej średni, wysoki, bardzo wysoki i najwyższy.

Szkoła dysponuje pracowniami przedmiotowymi, m.in. chemiczną, fizyczną, geograficzną i biologiczną - wyposażonymi w najnowsze pomoce dydaktyczne, zakupione m.in. ze środków Unii Europejskiej, oraz sprzęt multimedialny. Oprócz tego uczniowie mają do dyspozycji bibliotekę i czytelnię, Szkolną Galerię Malarstwa i Grafiki oraz świetlicę.

Zmodernizowana pracownia chemiczna pozwala uczniom na samodzielne wykonywanie doświadczeń. Zakupione dzięki pomocy finansowej Rady Rodziców stoły laboratoryjne umożliwiają uczniom uczestniczenie w zajęciach w zupełnie nowej formie.


Szkolne zajęcia sportowe odbywają się w dwóch salach gimnastycznych, siłowni, sali fitness oraz na nowoczesnym boisku sportowym. W roku szkolnym 2017/2018 po raz kolejny odbywają się zainicjowane przez uczniów rozgrywki sportowe Szkolnej Ligi Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora I LO.

Uczniowie biorą udział w zajęciach proponowanych w ramach naukowych i sportowych kół zainteresowań, konsultacjach ze wszystkich przedmiotów maturalnych oraz dodatkowo w proponowanych przez szkołę:

 • warsztatach oraz konferencjach, w tym międzynarodowych, organizowanych przez Śląskie Międzywydziałowe Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego
 • wideokonferencjach z pracownikami CERN,
 • warsztatach ekologicznych organizowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Jurajskim Parku Krajobrazowym   
 • projekcie Akademii Młodych Biologów LYKEION organizowanym przez Pałac Młodzieży w Katowicach we współpracy z Uniwersytetem Śląskim,
 • wykładach pracowników naukowych Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu,
 • obozie przyrodniczym Środowisko przyrodnicze Beskidu Żywieckiego, podczas którego zajęcia prowadzą nauczyciel biologii I LO wraz z pracownikami naukowymi Polskiej Akademii Nauk oraz Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego,  Festiwalu Nauki w Warszawie,
 • wykładach i warsztatach prowadzonych przez różne wydziały Uniwersytetu Śląskiego, Politechniki Śląskiej, Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach i innych uczelni.

 

Wsparciem dla działalności edukacyjnej szkoły są zajęcia pozalekcyjne. Szkoła pozyskuje w tym zakresie również pozabudżetowe środki finansowe. W latach 2011-2015 uczniowie uczestniczyli w zajęciach organizowanych w ramach programów Inwestycja w wiedzę. Szkolny klub młodego naukowca oraz Wiedza Twoim sukcesem współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Co roku szkoła bierze udział w projektach organizowanych przez Komitet Narodowy AIESEC Polska. Dzięki nim uczniowie mogą uczestniczyć w serii warsztatów kulturowych prowadzonych przez zagranicznych anglojęzycznych studentów.

Uczniowie szczególnie zainteresowani rozwijaniem swoich zdolności językowych uczestniczą w zajęciach Szkolnego Klubu Europejskiego: spotkaniach z native speakerem, projektach eTwinning oraz  warsztatach europejskich.

Również w tym roku szkolnym liceum zaangażowało się w realizację projektu IT Szkoła.  Działania w ramach projektu mają na celu wzbogacenie kształcenia informatycznego w szkołach z myślą o przyszłych edukacyjnych i zawodowych karierach uczniów w dziedzinach informatycznych i pokrewnych z informatyką. Osoby szczególnie zainteresowane informatyką i robotyką mogą uczestniczyć w zajęciach koła informatycznego.

Tradycją szkoły jest organizacja obozów naukowych i językowych, wymian międzynarodowych, m.in. w ramach programów Comenius, Erasmus+, Młodzież w Działaniu oraz Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Co roku trzy grupy uczniów uczestniczą w wyjeździe do Berlina. W latach 2002-2017 zrealizowaliśmy przeszło 40 wymian. Dzięki projektom Tolerancja w międzykulturowej Europie XXI wieku, Różne kultury na europejskiej scenie oraz realizowanemu obecnie projektowi Film – szerokie horyzonty uczniowie Kruczka odwiedzili m.in. Turcję, Włochy, Bułgarię, Rumunię, Finlandię, Niemcy i Łotwę.

Uczniowie szczególnie zainteresowani naukami ścisłymi uczestniczą w organizowanym od lat obozie naukowym w Szwajcarii, którego głównym punktem programowym jest zwiedzanie laboratoriów CERN-u.

Trzykrotnie uczniowie Kruczka uczestniczyli w Euroscoli w Strasburgu. Była to główna nagroda w konkursie zorganizowanym przez Parlament Europejski.

Ważnym czynnikiem integracyjnym są klasowe wycieczki turystyczne organizowane w różnych regionach Polski.

Uczniowie mają możliwość kształtowania wizerunku szkoły poprzez działalność w Radzie Młodzieżowej oraz wyrażania swoich poglądów na łamach szkolnej gazety Verte.


Chętni mogą zaangażować się w działalność szkolnej grupy Amnesty International oraz Klubu Wolontariusza. W 2016 roku z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych szkolni wolontariusze zorganizowali po raz trzeci miejskie sympozjum Oblicza wolontariatu, podczas którego prezentowano w jaki sposób można pomóc osobom niepełnosprawnym.

Szkolnym imprezom towarzyszą wykłady pracowników naukowych uczelni i różnych instytutów badawczych. W roku 2008 liceum podpisało porozumienie o współpracy dydaktycznej z Uniwersytetem Śląskim. Ożywiona współpraca z uczelnią dotyczy wszystkich kierunków nauczania. We współpracy z uczelnią w listopadzie 2016 roku zorganizowano kolejny Kruczkowski Festiwal Nauki.

W 2016 roku po raz kolejny w szkole odbyły się Targi Edukacyjne z udziałem uczelni wyższych. W edycji targów pod nazwą Edukacja-Praca-Kariera uczestniczyli przedstawiciele uczelni wyższych z województwa śląskiego i małopolskiego.


Popularyzacji wiedzy o regionie służą organizowane również co roku Dni Śląskie. Miłośnicy literatury pięknej polskiej i obcej mogą wykazać się swoją wiedzą i erudycją podczas Dni Języka Polskiego i Dni Języków Obcych. Tym naukowym imprezom towarzyszą humor i dobra zabawa.

W szkole nie zapominamy o działalności kulturalnej. Tradycją są wyjazdy do krakowskich i śląskich teatrów. Uczniowie cyklicznie uczestniczą w koncertach Filharmonii Śląskiej, spotkaniach z artystami, ludźmi kultury i sztuki. Kilkakrotnie w ciągu każdego roku szkolnego w Szkolnej Galerii Malarstwa i Grafiki odbywają się wernisaże znanych artystów.

Uczniowie mogą rozwijać swoje zdolności również podczas zajęć tanecznych prowadzonych przez profesjonalnego instruktora oraz dodatkowych zajęć sportowych.

Ogromnym wsparciem dla działań szkoły jest pomoc Rady Rodziców. Dzięki środkom finansowym zebranym przez to gremium uczniowie Kruczka mogą korzystać z szafek, a sala gimnastyczna została wyposażona w nowoczesne nagłośnienie. Również wyposażenie siłowni szkolnej, sali fitness, pracowni chemicznej i centrum multimedialnego zostało zakupione z funduszy Rady Rodziców.

Uczniowie liceum z sukcesami uczestniczą w olimpiadach, konkursach przedmiotowych oraz zawodach sportowych. W latach 2012 – 2017 25 uczniów zostało laureatami i finalistami ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych:

 • Ogólnopolska Olimpiada Języka Niemieckiego dwóch finalistów, laureat,
 • Olimpiada Wiedzy o Gospodarce dwóch laureatów (I i VIII miejsce w kraju) i finalista,
 • Olimpiada Chemiczna - laureat oraz nagroda specjalna PAN za najlepiej w Polsce rozwiązane zadania olimpijskie w dziedzinie chemii organicznej,
 • Olimpiada o Diamentowy Index AGH w dziedzinie chemii laureat, II miejsce w Polsce, w dziedzinie matematyki czterech finalistów, w dziedzinie fizyki trzech finalistów,
 • Olimpiada Wiedzy o Górnym Śląsku trzech laureatów, w tym 7 miejsce w Polsce, dwóch finalistów,
 •  Olimpiada Biologiczna  - finalista,
 •  Olimpiada Języka Hiszpańskiego finalista,
 •  Olimpiada Teologii Katolickiej laureat, 8 miejsce w Polsce,
 •  Olimpiada Języka Francuskiego  finalista,
 •  Olimpiada Filozoficzna dwóch finalistów,
 •  Olimpiada Historyczna  finalista,
 •  Olimpiada Wiedzy o Żywności i Żywieniu finalista,
 •  Olimpiada Wiedzy o III RP finalista,
 • Olimpiada Wiedzy Historycznej laureat.

HISTORIA SZKOŁY

 

I Liceum Ogólnokształcące powstało w 1953 roku. 20 sierpnia tegoż roku odbyła się pierwsza konferencja Rady Pedagogicznej pod przewodnictwem dyrektora Franciszka Tepera. 29 sierpnia przeprowadzono egzamin wstępny. Przyjęto pierwszych 40 uczniów.

24 marca 1963 roku szkoła otrzymała siedzibę w nowym budynku przy ul. Korczaka 6. Zyskała też imię Leona Kruczkowskiego, znanego dramaturga, z którym dyrektor F. Teper przebywał w czasie II wojny światowej w oficerskim obozie jenieckim w Niemczech.
W 2013 roku uroczyście obchodziliśmy 60-lecie istnienia naszego liceum.

 

 

 

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
4 2017-12-15 16:16:45 Zmiana publikacji Małgorzata Bartosik
5 2017-12-15 16:15:43 Zmiana publikacji Małgorzata Bartosik
6 2017-09-13 20:45:13 Zmiana publikacji Małgorzata Bartosik


stronę wyświetlono 31047 razy Artykuł wyświetlony 31047 razy
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Placówki Oświatowej. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.